Elevhälsa

Hos oss finns en stark elevhälsa med vår specialpedagog, kurator, studie & yrkesvägledare, psykolog, skolläkare, skolsköterska, utbildningsledare och mentorer. Elevhälsoteamet (EHT) arbetar med att stötta eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål. EHT träffas en gång per vecka för att tidigt fånga upp elever i behov av stödåtgärder från skolan.

Mentorskap

Alla elever har en mentor. Syftet är att stödja elevernas välbefinnande och utveckling mot utbildningens mål samt bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Målet är att öka elevers skolnärvaro, studieresultat samt stärka elevers uthålliga förmåga att tillgodogöra sig sina utbildningar. Dessutom att minska sjukdom och utanförskap genom aktiviteter som främjar hälsa, förståelse av normer, värderingar och sociala färdigheter. Vi jobbar för att alla delar i livet såsom hälsa, relationer, kost, motion, sömn, studieteknik, normer och värderingar ska fungera för att det ska bli lyckade studieår.

Likabehandling

Skolan är skyldighet att förebygga och förhindra att elever som deltar i verksamheten utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Wisbygymnasiet har en likabehandlingsplan som revideras varje år i samverkan med elever och personal. Planen beskriver  de rutiner som finns och åtgärder som görs för att främja lika rättigheter. Om någon anser sig ha blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling har skolan skyldighet att utreda och att vidta de åtgärder som krävs för att det inte ska upprepas. Här kan du läsa mera.

Kontakt:

Luis Barnes rektor 073-765 83 93

Lin Mandelberg skolsköterska 0498-26 95 22, 070-447 75 65

Marie Fogelberg specialpedagog 070-297 87 97

Julia Herlöfsson kurator 073-765 89 87

Daniel Seestrand skolpsykolog  070-447 71 64