Skoljordbruk

Vi bedriver ett modernt skoljordbruk med växtodling, mjölk- och lammproduktion. Totalt omfattar gården 227 ha åkermark, varav ca 160 ha är anslutet till KRAV. Skoljordbruket är en central del i skolans undervisning, du hittar ofta någon av våra elever ute på jordbruket om du besöker oss under en vanlig arbetsvecka!

Personal
På skoljordbruket jobbar 5 instruktörer som alla brinner för att utveckla och driva ett modernt lantbruk där våra elever får stor plats att utvecklas och lära sig sitt framtida yrke. Alla som jobbar på lantbruket har instruktörsutbildning som team med skolans lärare och övrig personal.

Växtodling
Målet inom våran växtodling är att vi skall nå skördar som ligger i nivå med eller högre än andra växtodlingsgårdar på Gotland, både på den ekologiska och konventionella arealen. Den konventionella marken är fastmark och belägen i Dalhem. Där odlas raps, korn, vete, ärtor, höstkorn och rågvete. På de ekologiska jordarna odlas vall, åkerböna, spannmål och helsäd till ensilage. Den stora delen av det som odlas på gården blir till mat till djuren.
Hushållningssällskapet har även förlagt en del av sin försöksodling på gårdens åkermark, främst spannmål, ärtor och åkerböna. Stora delar av den ekologiska arealen kan bevattnas därför bevattnas såväl beten som vallar och spannmål.

Traktorer
Maskinparken uppdateras kontinuerligt och vi samarbetar även med maskinfirmor för att kunna erbjuda våra elever maskiner med modern teknik. På gården finns 12 traktorer i olika storlekar av märkena John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valmet, Valtra, Fendt och Kubota.

Skörd
Vi har två skördetröskor, en 16 fot Claes LEXION inköpt 2014 och en 14 fot Sampo inköpt 2019.
I slåttern av vallen använder vi en bogserad John Deere slåtterkross och en frontmonterad Crone. Gräset hackas sedan med en JF hackvagn, i vallkedjan ingår också en strängluftare, vändare och strängare. Ensilaget lagras i torn, plansilo, korv samt en liten del i rundbalar. Det finns 6,5 ha naturliga betesmarker samt ett gotlandsänge på 1,32 ha, som vårdas med slåtter och efterbete.

Övriga redskap
Vi har harvar, plogar, vältar, stubberabetningsredskap, vagnar, fastgödselspridare och mycket mer som våra elever får arbeta med när de gör sina praktiska moment på lantbruket.

Skogen
Till gården hör ca 125 ha skog, varav 106 ha är produktiv skogsmark och finns i Roma, Dalhem och Akebäck. Skogen sköts till viss del av skolans elever genom manuell huggning och röjning samt med små skogsmaskiner i skogsundervisningen. Till övrigt arbete lejer vi in entreprenörer. Skogen används bl.a. till flisuppvärmning på gården. Det är bra skogsmark, ett genomsnittligt gotländskt skogsbestånd, med ca 75% barrskog. Ett litet hygge är planterat med fågelbär. Bonitet 4,9 M3 sk, genomsnittlig tillväxt 4,6 M3 sk/ha/år.

Mjölkproduktion
År 2000 stod den varma lösdriftsladugården klar med plats för 85 mjölkande kor och 40 ungdjur, en kalvamma som inhyser 25 kalvar, sju småkalvboxar och tre kalvningsboxar. Utöver detta finns ett separat ungdjursstall med plats för 42 st djur. Besättningen består till största delen av kor av raserna Holstein och SRB, men vi har även några kor av rasen Jersey. Mjölken är KRAV- godkänd och korna ligger på drygt 10 300 kg ECM per ko per år, vilket är något högre än det svenska genomsnittet för ekologiska besättningar.

Mjölkningen sker i mjölkgrop med tandemsystem där korna står fyra på rad på vardera sidan om gropen. Denna modell passar bra i skolundervisningen då man ser hela djuret vid mjölkning. Mjölken levereras till Arla.

I mjölkbesättningen bedrivs ett aktivt avelsarbete för friska djur med hög produktion, det har bland annat har lett fram till att vi fick sälja tjuren Wand till Viking Genetics, hans sperma användes sedan på andra besättningar i både Sverige och Norden.

Lamm
Gården har ca 45 tackor och 3 baggar av rasen Gotlandsfår, under mars-april föds nästan 100 lammungar på gården. Slaktlammen säljs genom KRAV-ringen till Gotlands Slagteri och skinnen säljs till en hantverkare på Gotland. Det är en fin avelsbesättning som sålt både baggar och gimmrar på den årliga auktionen i Sjonhem. Lammen går på beten på åkermark, då gården inte har några direkta naturbeten. Avvanda tackor betar ett skogsbete.

Grisproduktion
Vi har tillsammans med Staffan Olofsson ett samarbete med den praktiska utbildningen inom grisproduktion. Den förläggs på hans gårdar i Eskelhem och i Hejde. Det gör att våra elever får delta i alla delar som rör grisproduktion, även t.ex. seminering och skötsel av rekryteringsdjur.

 

Skoljordbruk Gotland Grönt Centrum

Chefsinstruktör/Driftsledare

Mikael Jakobsson

mikael.jakobsson@grontcentrum.se

0707614124